شاخصای مدیریت منابع انسانی در مورد ی جبران خدمت کارکنان

شاخصای مدیریت منابع انسانی چیه؟  آموزشی

۱. درصد هزینه نیروی کار

هزینه کارکنان در مقایسه با تموم هزینه های سازمان، با جمع تموم دستمزدها و تقسیم اون بر هزینه های کلی سازمان در یک بازه ی زمانی مشخص به دست میاد.

۲. میزان رقابت پذیری حقوق و دستمزد (SCR)

از این شاخص واسه آزمایش رقابت پذیری در مورد ی جبران خدمت کارکنان نسبت به بقیه رقبای موجود در بازار و صنایع در رابطه استفاده می شه. با تقسیم متوسط حقوق شرکت بر متوسط حقوق پیشنهادی از طرف رقبا، این شاخص به دست میاد.

۳. ارزش افزوده ی سرمایه انسانی (HCVA)

از این شاخص واسه تعیین میزان سودآوری متوسط کارکنان در سازمان استفاده می شه و با تقسیم هزینه های نامربوط با کارکنان (جدا از بحث درآمد) بر تعداد کارکنان تموم وقت به دست میاد.

۴. هزینه خدمات درمانی هر کارمند

این شاخص دید مناسبی از برنامه خدمات درمانی سازمان شما ارائه می کنه و با تقسیم هزینه کل خدمات درمانی بر تعداد کارکنان به دست میاد.

شاخصای مدیریت منابع انسانی در مورد ی فرهنگ

شاخصای مدیریت منابع انسانی چیه؟  آموزشی

۵. شاخص رضایت کارکنان

این شاخص سنجه ای کلیدی در مورد ی حفظ و نگهداشت استعدادها و نیروی انسانیه. با استفاده از نظرسنجی در تموم قسمتای شرکت، میشه میزان رضایت کارکنان رو سبک و سنگین کرد.

۶. نظرسنجی میزان رضایتمندی کارکنان

این شاخص میزان سعی و اقدامات لازم واسه حفظ و پیشرفت رضایتمندی کارکنان رو نشون می ده.

۷. درصد یادگیری کارکنان از فرهنگ کلان سازمان

این شاخص یکی از شاخصای مدیریت منابع انسانیه که اهمیت و درک فرهنگ غالب و کلان سازمان رو بررسی و آزمایش می کنه.

۸. درصد مرخصیای استفاده شده

این درصد که نگاه شرکت نسبت به تعادل «زندگی» و «کار» رو نشون می ده، با استفاده از مقایسه تعداد مرخصیای استفاده شده ی کارکنان با مرخصیای استفاده نشده حساب می شه.

۹. میزان غیبت

این شاخص میزان بهره وری و کار مفیدِ ازدست رفته درنتیجه ی غیبت کارکنان رو نشون می ده، البته غیبتی که به دلیل مریضی یا ترک یهوییِ کار باشه. فرمول محاسبه اونم اینطوریه: تعداد کل روزهای کاریِ ازدست رفته به خاطر غیبت، تقسیم بر تعداد روزهای کاریِ موجود در سازمان. با این فرمول می تونین میزان غیبت رو محاسبه کنین.

۱۰. تعداد کارکنان تموم وقت

این شاخص، رشد نیروی کار شرکت در طول زمان رو نشون می ده.

۱۱. تعداد پیمانکاران

این شاخص، رشد کارکنان مربوط به مجموعه و سازمان شما رو در طول زمان تعیین و بررسی می کنه و با آزمایش تعداد کارکنان تموم وقت، می تونین به روند تغییرات نیروی کار دست پیدا کنین.

۱۲. میانگین مدت حفظ و نگهداشت کارکنان

این میانگینِ مدت وقتیه که کارمندی با شرکت شما همکاری می کنه. این شاخص میزان رضایت و حفظ استعدادها و نیروی کار در سازمان رو تعیین می کنه.

۱۳. میزان پایان ی خدمت داوطلبانه

این میزان به این روش به دست میاد: برتری تعداد کل کارمندانی که در مدت زمان مشخصی به ادامه همکاری با شرکت پایان دادن، با تعداد کارکنانی که انصراف کردن. یعنی واسه به دست آوردن این میزان کافیه در بازه ی زمانی مشخصی، تعداد کارمندان استعفاکرده رو از تعداد کارمندانی که در کل و به هر دلیلی به همکاری خود با سازمان پایان دادن کم کنین.

۱۴. میزان پایان ی خدمت غیرداوطلبانه

این میزان هم حاصل برتری تعداد کارکنان اخراجی شرکت از تعداد کل کارکنانیه که در بازه ی زمانی مشخصی به همکاری خود با شرکت پایان دادن.

۱۵. میزان شکست ۹۰ روزه ی جذب نیرو

این شاخص، توانایی سازمان در مدیریت مراحل جذب نیروی موثر در بازه ی زمانی مشخص رو نشون می ده. هرچه سازمان در مدیریت و به نتیجه رسیدن واسه جذب کارمندِ مناسب و بااستعداد سریع تر بکنه، یعنی توانایی مدیریت بیشتری در امتحان منابع انسانی داره.

۱۶. میزان پایان ی خدمت داوطلبانه در سال اول

این شاخص، میزان پذیرش نیروهای جدید در سازمان رو نشون می ده. هرچه درصد این شاخص بیشتر باشه به این معناست که سازمان بهرغم جذب نیروهای زبده و مناسب، توانایی زیادی در حفظ و استفاده از اونا نداشتهه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   لازم ترین مهارتای زندگی که در مدرسه یاد نمی گیرید 

۱۷. میانگین زمانی پر کردن جایگاه شغلی خالی

این شاخص نشون دهنده تأثیرگذاری و توانایی سازمان در مدیریت مراحل استخدام با درنظرگرفتن زمان واسه پرکردن جایگاهای شغلیِ خالیه.

۱۸. میزان رضایت مندی مراحل استخدام

این میزان چگونگی مراحل استخدام از دیدگاه کارکنان و نیروها رو نشون می ده و درواقع نشون دهنده ی رضایتمندی خواهندگان و نیروهای جذب شده از مراحل استخدامه.

۱۹. هزینه در ازای هر استخدام

این شاخص یکی از شاخصای مدیریت منابع انسانیه که میزان منابع سرمایه گذاری شده واسه جذب استعدادها و نیروهای جدید رو نشون می ده. شاخص یادشده با به دست آوردن متوسط هزینه ها در بازاریابی کل، مراحل استخدام، مراجعه خواهندگان و… در هر استخدام به دست میاد.

۲۰. اثر آموزش

این شاخص به سازمان کمک می کنه که دریابد آمادگی کارکنان تازه وارد و سهولت فعالیت اونا قبل و بعد از آموزش چقدر تغییر می کنه. معمولا هم از راه نظرسنجی بعد از اجرای آموزشای لازم به دست میاد.

۲۱. هزینه آموزش در ازای هر کارمند

این شاخص میزان هزینه ایه که واسه هر کارمند تازه وارد سرمایه گذاری می شه.

۲۲. درصد کارکنان آموزش دیده

این شاخص، سرعت آماده شدن کارمندان تازه وارد رو به سازمان نشون می ده. یعنی به سازمان کمک می کنه که میزان آمادگی و نحوه ی کارکرد نیروی کار تازه وارد رو پس از آموزشای لازم و توجیه اونا بفهمد.

۲۳. میزان تنوع

این شاخص بیان کننده میزان موفقیت سازمان در ایجاد محیطی آزاد واسه پذیرش عقاید مختلفه.

۲۴. میزان اصطکاک

با کمک این میزان، سازمان می تونه میزان موفقیت خود در حفظ نیروهای زبده و استعدادها رو بسنجد. شاخص اصطکاک به این روش محاسبه می شه: تعداد کارکنانی که سازمان رو در بازه ی زمانی مشخصی ترک کردن تقسیم بر متوسط تعداد کارکنانی که در اون بازه مشغول به همکاری هستن.

۲۵. متوسط زمانی جذب نیرو

این شاخص، توانایی و تأثیرگذاری شرکت در مدیریت مراحل جذب نیرو رو نشون می ده.

۲۶. خواهندگان مصاحبه شده واسه استخدام

با مقایسه تعداد کل متقاضیانی که واسه جایگاه شغلی مشخصی با اونا مصاحبه شده، با تعداد کل استخدامای انجام شده در یک بازه ی زمانی مشخص، این شاخص به دست خواهد اومد.

شاخصای مدیریت منابع انسانی در مورد ی کارکرد

شاخصای مدیریت منابع انسانی چیه؟  آموزشی

۲۷. درصد خواهندگان شغلی برابر و متناسب با معیارهای دلخواه

این شاخص، اثر اعلامیها و اطلاعیهای دعوت به کار رو سبک و سنگین میکنه. هرچه خواهندگان مشاغلِ درخواستی، تناسب و یکی بودن بیشتری با جایگاه شغلی دلخواه سازمان داشته باشن، اثر اطلاعیه و اصطلاحاً، جاب -پستینگ (Job-Posting) بیشتر بوده.

۲۸. میزان استخدام داخلی

این شاخص، اثر پیشرفت استعدادهای سازمانی رو مشخص می کنه.

۲۹. درصد استخدام نیروهای معرفی شده از راه کارمندان فعلی

این میزان به مدیران کمک می کنه ارزش افزوده ی ایجادشده از راه مساعدت و همکاری نیروهای داخلی واسه جذب نیروهای دیگر رو شناسایی و بررسی کنن. درحقیقت جذب نیرو از راه معرفی کارکنان داخلی سازمان صورت میگیره و معمولا نیروها و استعدادهای خوبی از راه اعضای بدنه ی سازمان به مدیران معرفی می شن.

۳۰. کارکرد نیروهای جدید

آزمایش کارکرد، یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانیه. راه های مختلفی واسه آزمایش کارکرد کارکنان هست؛ یکی از این روش ها بررسی گزارشا از کارکرد کارکنان تازه وارد در مقایسه با سایرینه.

۳۱. میزان بهره وری کارکنان

این میزان، اثر کارکنان در طول زمان رو اندازه میگیره و با تعیین درآمد کلی سازمان و تقسیم اون بر تعداد کل کارکنان به دست میاد.

۳۲. پیشنهادهای کارکنان

این شاخص، میزان مشارکت در پیشرفت مراحل کسب وکار رو ارائه و نشون می ده که سازمانا یا شرکتا، در برابر داده ها و ورودیایی که یک کارمند با خود به سازمان وارد می کنه، چقدر آزاد عمل میکنن.

۳۳. درصد عملکردهای زیرِ استاندارد نیروی کار

این شاخص کارکرد بد کارکنان در سازمان رو بررسی می کنه.

منبع : clearpointstrategy.com


دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید